Sentraladministrasjon

Målrettet miljøarbeid er etikk satt i system. Hvordan gjør du det?

Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en pågående og kontinuerlig arbeidsprosess. Dette er det viktigste redskap du har i tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av et godt tilpasset tilbud til din målperson.

Arbeidsprosessen tar utgangspunkt i systematiske undersøkelser og analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel «dårlig humør», mangeltilstander som søvnunderskudd/tretthet, sult, tørst, og ubehag som frykt, engstelse, sinne eller tristhet), vår atferd og elev/ arbeidstakers/ beboers atferd.

Kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig ligger til grunn for en helhetlig og grunnleggende forståelse for målrettet miljøarbeid som prosess.

 

Arbeidsprosessen

Arbeidsprosessen, målrettet miljøarbeid, starter med at det samles informasjon om tjenestemottakeren og de ressursene som finnes tilgjengelig.

Denne informasjonen kan legges til grunn for å vurdere målvalg. Informasjonen kan virke retningsgivende for de prioriteringene som man også vurderer sammen med målpersonen selv (eller den som er verge) og den som er faglig og administrativ leder for tilbudet. Dette er nødvendig både for å vite at du har valgt rett arbeidsmål og for å sikre at de nødvendige ressursene (tjenesteytere, økonomi og fysiske rammebetingelser) for å gjennomføre arbeidet er tilgjengelige.

Det utarbeides planer for endringer som gjør at tjenestemottakeren skal kunne ha det bedre og mestre mer, og samtidig blir nettverket satt bedre i stand til å legge til rette og møte nye utfordringer sammen med målpersonen. Forekomsten av en aktuell målatferd både før, under og etter at en endring er iverksatt må undersøkes og beskrives.

Først når man kan konkretisere miljøvariablene slik har man satt seg i stand til å kunne evaluere endringenes effekter for målpersonen.


Smarte mål

Som hjelpemiddel til å huske alle leddene i en prosess benyttes ofte forkortelser. I målvalgsprosessen er en slik forkortelse at målene må kunne beskrives som SMARTE (Spesifikke, Målbare, Ansporende, Realistisk, Tidsavgrenset, Enkle):

  • Vi må forsøke å forsikre oss om at alle som skal være involvert i arbeidet vet akkurat hva de skal gjøre og hva de arbeider for å få til sammen med målpersonen, - målene må være Spesifikke.

  • For å kunne vite helt sikkert om arbeidet vi har gjennomført har bidratt til å skape en endring må det vi velger ut være Målbart.

  • Det vi velger sammen med målpersonen må være interessant for målpersonen, slik at vi så langt som mulig vet at det er noe som er motiverende og Ansporende (et uvanlig begrep som innebærer at man arbeider med noe som bidrar til å gi personen nye muligheter) for målpersonen.

  • Vi må også forsøke å forsikre oss om at det er mulig å nå målene med de forutsetningene og begrensningene som målpersonen har, og de forutsetningene og begrensningene som finnes i tjenestetilbudet. Målene må være Realistiske.

  • Når vi starter et arbeid må vi allerede på forhånd ha bestemt oss for hvor lang det er rimelig å anta at man vil trenge for å kunne vurdere framgang og for å kunne velge nye mål. Målene må være Tidsavgrenset.

  • I tillegg til dette bør man så langt det lar seg gjøre velge det enkle framfor det mer sammensatte. Det er bedre, enklere og mer motiverende for deg som arbeidstaker og for din målperson å arbeide med lett gjenkjennbare og små avgrensede målatferder som man med stor sannsynlighet vil se rask framgang på enn sammensatte og langsiktige arbeidsprosesser som man kan se endring på langt fram i tid. Målene må være Enkle.

    Kortsiktige og langsiktige arbeidsprosesser er naturligvis ikke motsatser. De kortsiktige øker bare mulighetene til å nå de langsiktige målene. Det er derfor helt naturlig og nødvendig at man også har formulert langsiktige mål sammen med målpersonen.


Refleksjon:

Kjenner du igjen målvalgene og prosessene som du har i ditt arbeidsmiljø slik som det ble beskrevet under SMARTE mål?

Hvis du skulle forklare noen som ikke har kunnskap om målrettet miljøarbeid hva det innebærer; hvordan ville du gått fram for å forsikre deg om at de hadde forstått hva målrettet miljøarbeid omfatter?

Du kan se kursene vi tilbyr innen miljøarbeid her

Terje Wårheim
Skrevet av Terje Wårheim

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning.

Relaterte artikler


Målrettet miljøarbeid er et stort ansvar – hva betyr det for deg?


Profesjonelle miljøarbeidere er ikke bare i stand til å løse opp i...

Les mer

Sliter du med å strekke til i hverdagen? Du er ikke alene


Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte, både i jobb og...

Les mer

Har du rette verktøy for å løse sosiale problemer på arbeidsplassen?


Når vi snakker om HMS, er det mange som kun tenker på fysiske farer på...

Les mer