Oppvekstfag

Når de minste barna mobber – slik gjenkjenner du mobbing i barnehagen

 
Mange tror at barnehagebarn ikke mobber. Pass på at barna som har det vanskelig ikke blir usynlige.

Det har skjedd en stor endring i hvordan vi ser på mobbing i barnehagen de siste tjue årene. På 90-tallet ville de færreste si seg enige i at barnehagebarn mobber – det var forbeholdt de eldre barna. I dag har vi blitt mer bevisste på at det dessverre kan skje mobbing i barnehager også. Det bare tar en litt annen form enn på barne- og ungdomsskolen.

Den triste sannheten er at så mye som 8–12 prosent av barnehagebarn opplever mobbing i form av jevnlig utestenging fra lek, eller ulike former for krenkelser.

Heldigvis betyr økt bevissthet at vi også kan bli flinkere til å ta tak i problemet. Når vi vet at mobbing foregår, kan vi gjøre vårt for å stoppe det – og skape et godt psykososialt miljø for de minste og mest sårbare av oss.

 

Hvordan definerer vi mobbing i barnehagen?

Den kanskje mest omfattende kilden til kunnskap om mobbing i barnehagen, er den nye rapporten «Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt». Denne tar for seg en stor mengde norsk fagstoff om emnet, for å samle hva vi vet så langt.

Vi kan lese at der det å være en mobber tidligere ofte ble sett på som et statisk trekk ved enkelte barn, er det nå vanligere å se på hele den sosiale prosessen hvor mobbing oppstår. Mange vil heller si det er snakk om uheldige samspillsmønstre, enn noe der skylden kan legges direkte på ett individ.

Barnehagebarn tester hele tiden ut nye handlinger for å se hva som skjer, og særlig blant de yngste regnes ikke knuffing og dytting automatisk som mobbing. Det blir først mobbing dersom mobberen (eller mobberne) opplever økt status eller oppmerksomhet, og fortsetter med atferden, som nå blir et mønster. 

Vi snakker altså om intensjonelle handlinger over tid – men samtidig handlinger som «legitimeres» av at det blir en vanlig del av gruppedynamikken å hakke på eller krenke enkelte barn.

 

Former for og konsekvenser av mobbing i barnehagen

Mobbing kommer i mange former, men kan gjerne deles inn i tre overordnede kategorier:

  • Fysisk mobbing – bruk av vold, som å slå, dytte eller kaste stein.
  • Verbal mobbing – trusler, spott og stygge ord.
  • Relasjonell mobbing – utestengelse eller spredning av rykter.

Det er gjerne den siste som er vanskeligst å få øye på, så her gjelder det å være ekstra oppmerksom.

Opplevelsene i barnehagen er formative for resten av livet, og barn bruker det som skjer når de er små til å skape en generell forståelse av hvem de er i verden. Barnehagebarn er svært sårbare og vil fort danne seg et negativt selvbilde dersom de opplever utestengelse og mindreverd så tidlig i livet.

Det finnes forskning som tilsier at 27 prosent av gutter og 40 prosent av jenter som opplever mobbing har symptomer som kvalifiserer til PTSD (posttraumatisk stresslidelse).

 

Hva kan du som jobber i barnehage gjøre?

Mange ansatte i barnehage ifølge rapporten at de mangler kunnskap om mobbing i barnehagen. Det er ikke noe som får mye fokus i utdanningen, kanskje fordi det først er de siste ti årene at vi virkelig har begynt å identifisere konflikter i barnehagen som del av et mobbemønster.

Ofte ser vi voksne bare enkelthendelser, som erting eller plaging, og griper inn kun for å løse denne ene hendelsen. Vi tenker kanskje at barnehagebarn ikke er psykologisk avanserte nok til å drive med mobbing over tid slik eldre barn gjør, og det gjør at det oftere går under radaren.

For å forebygge mobbing i barnehagen, og handle når det forekommer, må du først og fremst være klar over at den finnes. Deretter gjelder det å ta det opp i plenum, slik at dere kan samles om en målrettet tilnærming til problemet. Dette er også grunnen til at den nye «mobbeloven» gjør ansatte i barnehage pliktige til å melde fra til styrer eller eier om mobbing.

Ved å jobbe for å skape et bedre psykososialt og inkluderende miljø (der alle får være med), og ha øynene oppe for vonde mønstre over tid, kan du redde barn fra opplevelser som kan prege dem for resten av livet.

Det er dog ikke bare enkelt – og det krever at du både har et årvåkent blikk, snakker med kollegene dine, og gjør en innsats for å lære mer om mobbingens former i barnehagen.

skreddersy

Liv Odner
Skrevet av Liv Odner

Liv er utdannet barnehagelærer og har jobbet flere år i barnehage og som SFO leder. I dag jobber hun som fagansvarlig for barnehage og SFO/AKS i Bro AOF.

Relaterte artikler


Hvordan hjelpe barnas språkutvikling når norsk ikke er morsmål?


Barna i norske barnehager har ikke nødvendigvis norsk som morsmål lenger. Dette er...

Les mer

Hva slags rollemodell er du for barna i barnehagen?


I barnehagen lærer vi barna hvordan de skal være, enten vi gjør det bevisst eller...

Les mer

Slik ser barnehagen ut for mange innvandrerforeldre


Sett utenfra er det kanskje ikke så rart at noen blir skeptiske til den norske...

Les mer